Memurlar daha çok kazanacak?

Memurlar daha çok kazanacak?

Referanduma sunulan Anayasa değişiklik paketinde memurlar için çok önemli bir adım atılıyor.Anayasa'nın 53. maddesinde yapılan değişiklikle daha önce...

Referanduma sunulan Anayasa değişiklik paketinde memurlar için çok önemli bir adım atılıyor.

Anayasa'nın 53. maddesinde yapılan değişiklikle daha önce hükümetle toplu görüşme yapan memura toplu sözleşme yapma hakkı veriliyor. Düzenlemeyle Uzlaşma Kurulu kararları kesin hale geliyor. Bu durum memurlara daha fazla kazanç olarak geri dönecek...

ESKi HALi

MADDE 53.
İşçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler. Toplu iş sözleşmesinin nasıl yapılacağı kanunla düzenlenir. (Ek: 23.7.1995-4121/4 md.) 128'inci maddenin ilk fıkrası kapsamına giren kamu görevlilerinin kanunla kendi aralarında kurmalarına cevaz verilecek olan ve bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları ile 54'üncü madde hükümlerine tabi olmayan sendikalar ve üst kuruluşları, üyeleri adına yargı mercilerine başvurabilir ve İdareyle amaçları doğrultusunda toplu görüşme yapabilirler.

Toplu görüşme sonunda anlaşmaya varılırsa düzenlenecek mutabakat metni taraflarca imzalanır. Bu mutabakat metni, uygun idarî veya kanunî düzenlemenin yapılabilmesi için Bakanlar Kurulu'nun takdirine sunulur. Toplu görüşme sonunda mutabakat metni imzalanmamışsa anlaşma ve anlaşmazlık noktaları da taraflarca imzalanacak bir tutanakla Bakanlar Kurulu'nun takdirine sunulur. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usuller kanunla düzenlenir. Aynı işyerinde, aynı dönem için, birden fazla toplu iş sözleşmesi yapılamaz ve uygulanamaz.

YENi HALi

MADDE 53.
İşçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler. Toplu iş sözleşmesinin nasıl yapılacağı kanunla düzenlenir. Memurlar ve diğer kamu görevlileri, toplu sözleşme yapma hakkına sahiptirler. Toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde taraflar KamuGörevlileri Hakem Kurulu'na başvurabilir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları kesindir ve toplu sözleşme hükmündedir. Toplu sözleşme hakkının kapsamı, istisnaları, toplu sözleşmeden yararlanacaklar, toplu sözleşmenin yapılma şekli, usulü ve yürürlüğü, toplu sözleşme hükümlerinin emeklilere yansıtılması, Kamu Görevlileri Hakem Kurulun'un teşkili, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar kanunla düzenlenir.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet GÜNDOĞDU:

17 kez fazla zam almış olacaktık


Memur-Sen olarak ilk kez toplu sözleşme hakkına kavuşulması nedeniyle Anayasa değişiklik paketine yüzde 100 "evet" diyeceğiz. 2001 yılında 4688 Sayılı Yasa çıktı. O tarihten beri hükümetlerle uzlaştığımızda, toplu görüşme masasında attığımız imzalar Bakanlar Kurulu'nun onayına tabii tutulduğu için çoğu zaman Bakanlar Kurulu onaylamadı ve kararlar askıda kaldı. Hükümetlerle, uzlaşamadığımızda ise yasa gereği Uzlaştırma Kurulu'na başvurduk, taleplerimizi ilettik.

Uzlaştırma Kurulu tarafından verilen kararlar yine hükümet tarafından onaylanmadı, yine askıda kalan kararlar oldu. Uzlaştırma Kurulu'nun verdiği kararlar geçerli olsaydı, şu an memurlar 17 kez daha fazla zam almış, onlarca sosyal sorun çözülmüş olacaktı. Böylece mağduriyetler oluştu. Toplu sözleşme hakkının bu pakette yer almasıyla ilgili Bakanla uzlaşırsak Bakanlar Kurulu'na sorulmaksızın bu kesin olacak. Uzlaşamamışsak Kamu Çalışanları Hakem Kurulu'nun verdiği karar kesin olacak. Memurları ilgilendiren en önemli konu bu.

Uzlaştırma Kurulu Üyesi Zehra ODYAKMAZ:

Hem zam hem de sosyal kazanım getirecek

Uzlaştırma Kurulu kararlarının bağlayıcı hale gelmesi konusundaki düzenlemeyi çok olumlu buluyorum. Çünkü biz kurul olarak her iki tarafı da dinliyoruz. Daha sonra ekonomik ve sosyal şartları, bu alandaki gelişmeleri inceliyoruz. Yoğun bir çalışmanın ardından raporumuzu yazıp objektif bir bakış açısıyla memura verilmesi gereken zammı işaret ediyoruz.

Dolayısıyla Uzlaştırma Kurulu kararlarının Uzlaştırma Kurulu kararlarının bağlayıcı hale getirilmesi halinde bundan memur büyük fayda sağlayacak. Bu durum memura hem zam hem de sosyal kazanımlar yönünden daha yararlı olacaktır. Memurun geliri artacaktır. Kurul üyeleri olarak kendi kararlarımızın bağlayıcı olması yönünde ısrar ettik. Bunu şimdiye kadar yazdığımız raporlarda ifade ettik. Emeğimizin karşılığını biz de görmek istiyoruz.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Sadettin ORHAN:

Toplu sözleşme artık emekliye de yarayacak

Daha önce toplu sözleşme hakkı yoktu, toplu görüşmeler yapılıyordu. Konu uzlaşma kararına kaldığı zaman da yüzde 99 ihtimalle hükümetin dediği oluyordu. Yeni yasada toplu sözleşme kavramı kullanılıyor. Bunlar sendikal haklar açısından da birbirinden faklı kavramlar. Dolayısıyla bu, hükümet tarafından bir ara formül olarak düşünülmüş. Toplu görüşmeye karşı biraz daha güçlü bir argümanla, toplu sözleşmeyle memurlar masaya otursun ve kamu görevlileri hakem kurulunun kararları bağlayıcı olsun, şeklinde bir düzenleme var. Toplu sözleşmede getirilen paketle birlikte hakem kuruluna başvurma hakkı var. Kamu görevlileri hakem kurulunun kararları kesin ve toplu sözleşme hükmünde olacak. Yine toplu sözleşme kapsamında getirilen en önemli yeniliklerden birisi, toplu sözleşme hükümlerinde emeklilerin de yararlanma imkanları söz konusu. Yapılan düzenlemeyi son derece önemsiyorum. Fakat bu düzenleme kadar, kanunlarla nasıl doldurulacağı da çok önemli. Kim ne kadar temsil edilecek buna bakmak gerekiyor.

RiCAYLA DEĞiL YASAYLA iŞ YAPMA DÖNEMi

ESKi HALİ

MADDE 166.
Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle sanayinin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirilmesini yaparak verimli şekilde kullanılmasını planlamak, bu amaçla gerekli teşkilatı kurmak devletin görevidir. Planda millî tasarrufu ve üretimi artırıcı, fiyatlarda istikrar ve dış ödemelerde dengeyi sağlayıcı, yatırım ve istihdamı geliştirici tedbirler öngörülür; yatırımlarda toplum yararları ve gerekleri gözetilir; kaynakların verimli şekilde kullanılması hedef alınır. Kalkınma girişimleri, bu plana göre gerçekleştirilir. Kalkınma planlarının hazırlanmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce onaylanmasına, uygulanmasına, değiştirilmesine ve bütünlüğünü bozacak değişikliklerin önlenmesine ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.

YENi HALi

MADDE 166. Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle sanayinin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirilmesini yaparak verimli şekilde kullanılmasını planlamak, bu amaçla gerekli teşkilatı kurmak Devletin görevidir.

Planda millî tasarrufu ve üretimi artırıcı, fiyatlarda istikrar ve dış ödemelerde dengeyi sağlayıcı, yatırım ve istihdamı geliştirici tedbirler öngörülür; yatırımlarda toplum yararları ve gerekleri gözetilir; kaynakların verimli şekilde kullanılması hedef alınır. Kalkınma girişimleri,bu plana göre gerçekleştirilir.

Kalkınma planlarının hazırlanmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce onaylanmasına, uygulanmasına, değiştirilmesine ve bütünlüğünü bozacak değişikliklerin önlenmesine ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir. Ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında hükümete istişarî nitelikte görüş bildirmek amacıyla Ekonomik ve Sosyal Konsey kurulur.

Ekonomik ve Sosyal Konsey'in kuruluş ve işleyişi kanunla düzenlenir.İş dünyasının hükümete sorunlarını ilettiği çok önemli bir platform olan Ekonomik ve Sosyal Konsey, Anayasa'nın 'Planlama' başlığı adı altında yer alan 166. maddesine konuluyor. Daha önce kanunla yürütülen çalışma bundan böyle anayasal güvenceye kavuşuyor...

HAK-İŞ Genel Başkanı Salim USLU:

Sorunlarımızı dile getireceğimiz kanallar açıyor


Demokrasilerde sorunlar kurumlar eliyle çözülür. 'Ben falanca bakanı tanıyorum, ona rica edeyim, Başbakan'dan randevu alayım' denilmez. Bunları konuşabileceğiniz mekanizmalar olması lazım. Ekonomik Sosyal Konsey bugüne kadar genelgelerle idare edildi. Sonra da eksik, güdük bir kanun çıkartıldı. Biz bu kanunun değişmesini özellikle istedik.

TOBB, Türk-İş, Hak-İş, DİSK, KESK, Kamu-Sen birlikte bir kanun taslağı hazırlayarak Başbakan'a sunduk. Biz diyoruz ki bu kanun yeni baştan yazılsın. Simdi bir anayasal dayanağa kavuştu. Özerk, kendi bağımsız bütçesi ve kurumsal yapısı olan, uzmanlık bölümleri olan bir kurum olacak. İşçi, işveren, memur her kesim burada temsil edilecek. Herkes sorununu söyleyecek, uzmanlık departmanlarında da bu sorunların çözümüne yönelik fikir üretilecek. Hatta Parlamento bile herhangi bir kanun çıkartırken buranın görüşünü alacak.

Tuskon Başkanı Rıza Nur MERAL:

Demokrasimiz güçlenecek


Demokrasimizin daha katılımcı olması adına hükümetlerin alacakları önemli kararlar toplumu ve ekonomiyi ilgilendiren kararlar öncesinde bir danışma ve istişare mekanizması olması adına bu konsey çok önemli bir kurum. Daha önce kanunla bir kere kurulmuştu. Kanunda ancak bunun anayasaya alınması bu konunun daha fazla önemsenmesi adına ve daha ön planda tutulmasına vesile olacak diye düşünüyorum. Bunun da toplumdaki katılımcı demokrasi özelliğini arttıracağını ve alınan kararların ekonomi dünyasıyla ve toplumsal sosyal yapıya daha uygun olacağı sonucunu getireceğine inanıyoruz.

Bunun anayasa kapsamına alınmasını önemsiyor ve destekliyoruz. Orada tavsiye niteliğinde kararlar alınıyor. Ama kararlarda oy çokluğu olması şartı aranmıyor. Verilen tavsiyeler içinde ayrı fikirler varsa da onlar da orada belirtiliyor. Oradaki konulara konseyin yaklaşımı genelde toplumun genel yaklaşımının profilini de gösterebilir. O anlamda da konseyin güzel bir mantığı var.

MÜSİAD Başkanı Ömer Cihad VARDAN:

Yatırımların önü açılacak


Ekonomik ve Sosyal Konsey, yeni değişiklikle Anayasa'ya girmiş oluyor ve iş âlemi de burada yer alacak. Bu da önemli. Hem iş alemi hem işçi, işveren kesiminin görüşlerinin alındığı bir ortam. Anayasal güvence altına alınmış olacak. Yargı ile ilgili olarak geçtiğimiz dönemlerde alınan kararlar, hem özelleştirme sürecinde hem daha sonraki süreçte Türkiye'nin önünü tıkayan, alınan kararların tekrar geriye dönmesine sebep olan ve yatırımların önünü tıkayan bir süreçti.

Dışarıdan baktığımızda yatırımcı ne istiyor? Güvenli bir ortam istiyor. İstikrarlı bir ortam istiyor. Buraya yatırımı yaptığı zaman tabii ki para kazanacak. Para kazanabilecek bir ortamın oluşmasını bekliyor. Siz bir yer alıyorsunuz 3 gün sonra x mahkemesi tarafından iptal ediliyor. Siz bunu ister misiniz? Yatırımların önünün açılacağını düşünüyoruz.

ESDER Başkanı Mahmut ÇELiKKUŞ:

Ne kadar özgürlük o kadar ekmek


Geniş ve sivil anayasa yapılmasına bir adım olduğu için destekliyoruz. Biz esnaflar ülkedeki gelir arttıkça para kazanan kesimleriz. Memur maaşlarının artacak olması esnafı direk ilgilendirir. Memurun gelir düzeyi yükselirse bizim gelir düzeyimiz yükselir. Anayasa paketinde çocuklara ve kadınlara pozitif ayrımcılık yapılması buna hangi yürek "hayır" diyor. Bu madde bile tek başına gelse "evet" denmeli. Ne kadar özgürlükler gelişse o ülkenin ekonomik gelişmişliği artıyor.

Dar kalıplar içine alıyorsanız ekonomi gelişmiyor. Ne kadar özgürlük o kadar ekmek. O yüzden evet diyoruz. Esnaf ve sanatkârın büyük çoğunluğu evet diyecektir. Esnaf ve sanatkârın desteklemesinin temel sebebi darbe ve darbe ortamından en çok zarara uğrayan kesimiz. En yakın örneği 28 Şubat'ta yaşadığımız post modern darbeden esnaf ve sanatkar tüccar alın teriyle geçinen insanlar ödedi.

 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.