Mehmet Yürekli

Mehmet Yürekli

İsrail: Cami?î duvarına mı? Ağlama duvarına mı işedi?

İsrail?li canilerin tertipleri tasni?leri yüzlerine vurulmadıkça en ince teferruatı ve delilleriyle bu kepazeliğin içyüzü olanca çıplaklığıyla ortaya dökülmedikçe, yine bizim imansız ve necabetsiz düşmanlarımız, kendi icad ettikleri ufak bahanelerle bizi tehdit ve tahkire ve daima irtica, mürtecilikle ithama devam edecektir.

Evet, artık son kararlar verilmiş ve Siyonist?ler tarafından tertip edilen plan mucibince harekete geçilmiştir??.

Dünya basını elinde bulunduran Yahudiler için sebep bulmak ve milletleri coşturmak, arkasından koşturmak hiçte zor bir şey değildir??

Kapitalist sistemini kuran, yöneten Yahudiler işbirlikçi, köle zihniyetli yerli işbirlikçileri sayesinde milletleri ve devletleri bir birine düşürerek amacına ulaşmak, Yahudilerin en iyi bildikleri, uyguladıkları bir yöntemlerle mevcudiyetini devam ettiriyorlar?..

Tarihte örnekleri çoktur:

Osmanlının yıkılması, paylaşılması Reval?de, İsviçre?nin Bazel şehrinde toplanan I.Dünya Siyonist kongresinde karar verilmiştir. Bu karar Yahudiler tarafından velvele ve yaygaralarla dünyaya ilan edilmiş ve kendilerine OGANDO?da teklif edilen milli yurdu red ederek mukaddes Filistin topraklarında ısrar etmişler ve o zaman bu toprakların sahibi olan Osmanlı İmparatorluğunu parçalamakla emellerine ulaşmak mümkündü??

Büyük, asil vakur Türk milleti bunu bir Yahudi yaygarası saymış ve omuz silkmekle iktifa etmiştir.

Hâlbuki bizim kıymet vermediğimiz bu Yahudi ve masonların parası, teşkilat dalaveresi, riyakârlığı, âdi vicdanları satın almaktaki mahareti sayesinde bütün dileklerine ve gayelerine eksiksiz olarak kavuşmuştur.

Bu emellerine;

1-Memleketin her köşesinde ihtilallar, isyanlar ve daimi huzursuzluklar çıkarmak.

2- Ekalliyetler meselesini körükleyerek, ellerindeki basın yayınla devamlı propaganda yaptırmak.

3- Hürriyet ve meşrutiyet teraneleriyle müesses nizamları yıkmak ve pati şahı tahtından indirmek. Kendileri tarafından teşkilatlandırılan İttihat ve Terakki Cemiyetini iş başına getirerek o zavallılara her istediklerini yaptırmak.

1908 meşrutiyetin ilanının sırları İngiliz Gazeteci ?İslamı saran tehlike ve Siyonizm? isimli kitabında ??..İstanbullu ele geçiren ve Sultan Abdülhamidi  hal?eden ihtilalciler memleketlerini esir halinde Almanlara sattılar. Enver ve Tâlat ve diğerleri Biberstein ve Fankenheim?in gönüllü olarak aletleri olmuşlardır. Türk ihtilalı Türk İmparatorluğu?nun diz çöküşü idi??

Türk ihtilalı tamamen Yahudi Mason fesadının bir eseri?

Aralarında Yahudilerin bulunan jön Türkler işleri yürüten Avrupa Masonluğu ile birleşince?.

Ekim 1908 tarih ve 70 sayılı ACACİA namındaki meşhur Fransız Mason mecmuasından şu parça alınmıştır:

?Gizli bir jön Türk komitesi tesis edildi. Ve bütün işler Avrupa Yahudi?leri Selanik?ten idare edilmeğe başlandı. İtalya meşriki azamı himayesi altında Selanik?te iki loca mevcuttu. ?Makedonya Rizorta ve Labor et Lux? localarıdır. Ve locanın başında Emanoel Karasso; Türk mebusu olan ve aynı zamanda İtalyan tabiiyetindedir?.

Meclis reisi Ahmet Rıza bey yemin ederker ?Allah? lafzını kullanmayı reddetmiştir?.

Selanik?li Yahudi ve Masonu Binbaşı Remzi? Maliye Nazırı Yahudi Cavit bey? Gazeteci Hüseyin Cahit? Mehmet Örfi paşa, David Kohen, Rafael Riçi, Nikola Forte, Marki One, Jakop Suhami ve Cavit bey her biri Üstad seçilmişlerdir.

Başta maliye nazırı Yahudi Cavit, Nisim Russo ve Talat paşanın direktifinde doksan mason vardı.

Talat, Cavit ve Şeyhülislam Musa Kazım?ı içine alan mason kabinede, sadrı azam Hakkı Paşa, Mithat ve Hüseyin Avni paşa?.

Sultan Abdülhamid?ten sonra İstanbul?da iki gazete çıktı: Bir Alman Yahudisi olan Doktor Moris İrWald tarafında Yahudi organı olan Osmanişer Loyd ile eşkinazi Yahudisi farmason Sami Günberg?in çıkardığı Jön Türk gazetesi vardır???

Siyonistler hesabına: Karosso-Metr Salem-Cavit üçgeni kendilerine mahsus sinsi gizli ve sanatkarane  metotlarla çalıştılar??

Abdülhamit han?ın karşısına dikilen Siyonist-Moson-Entellijens servis triomvirası ile 33 yıl nasıl uğraştı?.

Bu kuvvetlere yeryüzünde uzun seneler kahramanca ve şahane bir şekilde mücadele eden insan Türk hükümdarı ikinci sultan Abdülhamit han?ın bizlere nasihatı:

?Propaganda denilen mel?un kuvvet bir câniyi kahraman bir kahramanıda isterse vatan hâini gösterebilir. Bu silah şu dakikaya kadar ve mutlaka bir ifade ile Siyonizm?in ve onun kölelerinin elindedir?..

Bizi yıkan, birbirimize düşüren, kalemlerimizi ve bazı vicdanları satın alınan, hakkımızı ve sesimizi boğan Siyonizm?dir.?

İttihat ve Terakki Partisi liderleri, kısa bir iki aralıkla Osmanlı idaresini on sene idare ettiler, idareye en çok tesir edenler; Nesim Mazelyah, Emanuel Karasso, Salem isimli üç Yahudi Masondu??

Abdulhamid?e tahtan indirildiği kararını bildiren dört kişilik heyette, Arnavut paşa ile İtalyan Yahudi Mason Emanuel Karaso da vardı?.

 

I.Dünya savaşının son günlerinde Mersinli Cemal paşa ve bir arkadaşına Damat Enver Paşa Ortaköy?deki konağında şöyle dedi:

?Davamızı başarı ile sonuçlandırmak için önümüzde hiçbir engel yoktu. Kazanmamıza ramak kalmıştı. Başarsaydık Turan olacaktık. Talih yüzümüze gülmedi, viran olduk. Fakat biliyor musunuz paşam, bizim asıl günahımız nerede?

Bakışları sonsuzluğa dalmış gibiydi, birden toparlandı, derin bir iç çekti ve ağır ağır, kelimelerin üstüne teker teker basarak devam etti:

? Biz Sulta Hamidi anlamadık. Biz Siyonist?lere âlet olduk. Bizi, milletler arası Masonluk sömürdü. Acıdır, fakat, biz Siyonizm için çalışmışız. Bu böyle?? Yazık ki böyle, paşam!....

Ve Masonluk, güler yüzle kemirip kundakladığı ?Osmanlı Devlet Gemisi?ni batıranların başında bulunmuştur??.

 

Fransızca ?Maçon?  kelimesi mason okunur ve ?duvarcı, dülger, yapı işçisi? manasına gelir?..

VIII. asırda İskoçya?da bir dernek kurulmuş??

Almanya, Fransa, İtalya?ya yayılmış 1703 dernekler birleşmeye başladı?..

Fransa?da ihtilal inde ?Rönesans?  birinci derece etkili oldu?

1720?de Paris?te kalmış olan Said Çelebi ve arkadaşları İstanbul?da mason locasına kayıt oluyor??

1738 XIV. Lui?nin akrabası Kont Bonneval Türkiye gelmiş, Müslüman oldum demiş, Ahmet adını almış, Humbaracı Ahmet Paşa olmuş, İstanbul?un ilk masonlarından olmuş, meşhur paşa??..

Tanzimat Fermanını okuyan İngiliz Mason Locasına kayıtlı Mustafa Reşit Paşa İstanbul?da kayıtları başlattı..?.

Genç Osmanlılar diye meşhur şairlerden Namık Kemal, Ziya Paşa gibileri Mason oldular??

Şehzade V.Murad Ser Ermeni Mason locasına yazdırıldı?.

İkinci Meşrutiyet ilan eden İttihat ve Terakki Partisinin liderleri Masondu?..

31 Mart vakıası tertip eden İttihatçıların yanında İstanbula yürüyen çeteler arasında Bulgar, Yunan ve Ulah çeteleri??.

Abdulhamid?e tahtan indiren heyette, Arnavut paşa ile İtalyan Yahudi Mason Emanuel Karaso da vardı?.

1925 senesinde Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa?ya Mason?luk teklif edildi. M.Kemal Paşa mason olmamıştır. Fakat Halk Partisinin büyükleri mason?luğun nüfusunu arttırmıştır?

1927?de Türk Yükselme Cemiyetini halktan gizli olarak mason locası kuruldu.

1932?de bazı uyanık çevreler Masonluğun Türkiye için tehlikeli olduğu kanaatine vardılar, fakat bir şey yapamadılar?

M.Kemal Paşa?nın Dünya Masonluğunun merkezini Ankara?ya getirin demesi ile çalışmalarına ara veren masonlar 1946?dan sonra masonlar uykudan kalktı ?Türkiye Mason Derneği? diye tescil ettirdiler??

1950?den sonra ise yeni Cumhurbaşkanının mason olmasından faydalanarak ?Türk Mason Dergisi? adıyla bir dergi neşrettiler?.

1960 ihtilal inden sonra mahkûm olan bu Cumhurbaşkanın, iktidara gelmesinin arifesinde Bursa?da:

?Bu memlekette dini yaşatmayacağız!

Demiş olduğunu hatırlatmak, masonluk hakkında fikir sahibi olmak için faydalıdır. Nitekim Türkiye?de dine ve vicdan hürriyetine saygı demek olan lâiklik hiçbir zaman samimi olmamış, masonlar din ve diyanetin eğitimini kapatıp, dinsizlik, İslam düşmanı tüm inançların eğitimine teşvik edilmiştir?..

Evet. Mason olan başbakanlar, bakanlar, bürokratlar, işadamları??..

Türkiye?de masonluk hala sessiz, gürültüsüz bir ahtapot halinde iktisadi ve idari hayata hakimdir??

En mühim yerlerde ve makamlarda masonlar vardır, yüksek ücretler alırlar?.

Yüksek ve iyi yerlere hep masonları getirirler??

Yabancı masonlarla sıkı münasebetlerini devam ettirirler; Üniversitelere, bankalara, şirketlere, fabrikalara, gazetelere hep onlar hâkimdirler. Kendileri aleyhinde bulunanları perişan etmek için her vasıtayı kullanırlar, metotları tarih boyunca dünyayı birbirine düşüren, toplumu sömüren Yahudi metotlarıdır?..  

Araplar ve Ortadoğulu halkı Lavrens?ların arkasından mı gidecek?

Filistin topraklarını satanları, Yahudileri katanları mı destekleyecekler?

Yöneticiler, Krallar, Paşalar, Çok yaşalara destek devam mı edecekler?

Yoksa! Abdülhamid?in altına, paraya, makama satmadığı Filistin??

Gerçek muhafızları nöbeti devir mi alacaklar??

Acaba, Küdüs?ü mü alacaklar?.

Mescidi Aksada namaz mı kılacaklar?..

Nebî?i Zişan-ın Miraç hediyesi mi?.

Dualarımızın hepsi sevgilinin sevdiklerine olsun?.

 

 

Mehmet Yürekli, 13.06.10, adana

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.